خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

بهبود كيفيت

واحد بهبود کیفیت

نام مسئول واحد : اسماعیل محمدی یزنی

شماره تماس : 82141715

شرح وظایف :

1.                 تدوین برنامه استراتژیک با همکاري مدیران میانی  و ارشد

2.                 تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

3.                 طراحی و پایش و اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

4.                 پیگیري و زمان بندي جهت به روز رسانی مستندات اعتبار بخشی

5.                 برنامه ریزي جهت آموزش و فرهنگ سازي جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

6.                 طراحی و اجراي برنامه ممیزي داخلی

7.                 نظارت بر اجراي صحیح کمیته ها و پیگیري مناسب مصوبات

8.                 همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

9.                 تدوین گزارش سالیانه از نیاز هاي آموزشی کارکنان

10.            برقراري تعامل مناسب و رعایت سلسله مراتب اداري

اعتبار بخشي

اعتبار بخشي چيست؟

فرايند خود ارزيابي و ارزيابي خارجي سازمان هاي بهداشتي و درماني است  كه جهت ارزيابي دقيق سطح عملكرد آنها در رابطه با استانداردهاي معين و راه هاي اجراي بهبود مستمر صورت مي گيرد.اعتباربخشي، تنها به وضع استاندارد نمي پردازد، بلكه داراي ابعاد تحليلي ، مشاوره اي و بهبود مي باشد .

محور های اصلی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان:

1.مدیریت و سازماندهی

2.مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی

3.امکانات و ملزومات

4.ایمنی ، بهبود کیفیت و جمع آوری داده ها            

 

کمیته های مرکز طبق الگوي اعتبار بخشي :

 

 1.      دارو، درمان و تجهيزات پزشكي

2.      مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات

3.      كنترل عفونت

4.      ايمني مادر و نوزاد و ترويج تغذيه با شير مادر

5.      حفاظت فني و بهداشت كار

6.      طب انتقال خون

7.      اورژانس بيمارستاني

8.      مرگ ومير،عوارض، آسيب شناسی و نسوج

9.      بحران و بلايا

10.  اخلاق پزشكي

11.  بهبود كيفيت

12.  بهداشت محيط

 

 يكي از مهمترين عوامل در پيشبرد اهداف يك سازمان اعمال شيوه هاي صحيح مديريت است. بدين ترتيب بكارگيري شيوه هاي اصولي مديريت در مركزي مانند بيمارستان در نهايت منجر به بهبود كيفيت خدمات ارائه شده و رضايتمندي پرسنل و بيماران خواهد شد. در نظام مشاركتي، مديريت براي نيروهاي انساني و نظرات او كرامت و احترام فوق العاده قائل است، فعاليتها عموماٌ بصورت گروهي انجام مي پذيرد و اختيارات و قدرت تصميم گيري به زيردستان در سطح بالا بوده و اعتماد بسيار قوي و متقابلي بين مديريت و كاركنان حاكم است. مي توان گفت در اين مورد كميته هاي بيمارستاني يكي از مهمترين ابزار اعمال مديريت است. چرا كه در صورت قرار گرفتن كميته ها در جايگاه اصلي خود نوعي مديريت مشاركتي ايجاد خواهد شد و تصميمات تخصصي و علمي جايگزين تصميمات غيرتخصصي و فردي مي شود.

 در واقع در يك سازمان پويا و يك سازمان يادگيرنده هرجا كه مشكلي يافت مي شود بدنبال آن هسته هاي حل مشكل و ارتقاي كيفيت تشكيل شده و آن را جزئي از كار مي پندارند.

 اگر هسته هاي اشاره شده را همان كميته هاي بيمارستاني بدانيم، بنابراين ضرورت وجود و تشكيل آنها كاملاً در سازمانهاي يادگيرنده مشهود بنظر مي رسد.

وظایف کمیته های بیمارستانی:

 

تعیین خط مشی در زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

 

طراحی و برنامه ریزی اجرایی برای تحقق اهداف مزبور

 

شناسایی مشکلات و معضلات اصلی بیمارستان و تصمیم گیری برای حل آنها

 

تلاش مستمر برای افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات

 

پیگیری روند ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

پيوندها