خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

امور مالي

 

 

        آقاي سيدپرويز  ساداتي 

        مدير امورمالي

                                 

 

 

واحد امور مالي مي كوشد با بهره گيري از روش ها و تكنيك هاي نوين، تأثير تهديدات محيط را بر واحد، كاهش و در صورت امكان اين تهديدات را به فرصت تبديل كرده، ضعف ها را بهبود بخشيده، قوتها را برجسته تر نموده و در نهايت موجبات رضايتمندي مشتريان داخلي، خارجي و ذينفعان را فراهم آورد.

ساختار اداري امورمالي:

 • حسابداري منابع و تأمين اعتبار
 • حسابداري پرسنلي
 • حسابداري درآمد

عمده فعاليتها:

 • ثبت تمامي اسناد هزينه، دريافتي، علي الحساب و پيش پرداخت
 • ثبت و بايگاني تخصيص هاي اختصاصي و ساير منابع
 • تهيه گزارشات ماهانه جهت پرداختهاي پرسنلي و .... و ارئه آن به رياست و مديريت مركز طبق اعتبارات مصوب
 • شناسايي و نگهداري حساب ريالي اموال، تجهيزات و ماشين آلات و دارايي مؤسسه
 • تهيه و تنظيم سند كليه مطالبات كاركنان شاغل اعم از حقوق، عملكرد، بهره وري، كمك هزينه ازدواج،....
 • ثبت، نظارت و پيگيري بر تهيه وتنظيم اسناد و صورتحسابهاي ارسالي و وصول مطالبات از مؤسسات طرف قرداد
 • نظارت و كنترل بر عملكرد صندوق داران كوشد با بهره گيري از روش ها و تكنيك هاي نوين، تأثير تهديدات محيط را
 • نظارت و كنترل برصورتحساب بانكي و ثبت دقيق درآمد در فرم اقرار مربوطه و درخواست وجه ان از ستاد.

اداره امور مالي آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما عزيزان مي باشد.

 

شماره تماس: 88936522

پست الكترونيكي: mali.firoozgar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 
پيوندها