خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

معاونت پژوهش

 

دكتر مهدي نيكوبخت

معاون پژوهشي بيمارستان

( سوابق علمي )

معاونت پژوهشی بيمارستان فيروزگر

معاونت پژوهشي يكي از معاونت هاي بيمارستان فيروزگر است كه وظيفه كلي آن ساماندهي

 امورپژوهشي در بيمارستان مي باشد. اين معاونت بعنوان نخستين رسالت خود, مسئوليت

 تنظيم سياستها و عناوين پژوهشي بيمارستان به نحو هماهنگ با سياستهاي دانشگاه،

 و در مرحله بعد مسئوليت هدايت پژوهشگران محترم در جهت ا جراي سياست ها و نظارت

 بر حسن اجراي آنها را برعهده دارد.

در حال حاضر عهده دار این معاونت دربيمارستان فيروزگر، جناب آقای دکتر مهدي نيكو بخت می باشند.

 

 

ساختمان معاونت پژوهشي بيمارستان فيروزگر درطبقه دوم ساختمان وره مهر

 جنب كلاس سپهر مستقرمي باشد.

 تلفن: 82141795-021

نمابر: 82141795-021

پيوندها