خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

 

دكتر عباس آقابيكلوئي

معاون آموزش بيمارستان

( سوابق علمي )

 

واحد هاي تحت پوشش معاونت آموزش:

 

 

 

 

 

اهم فعاليت هاي معاونت آموزشي در سال 92

1.افتتاح توسعه آموزش (EDO)

2.انتشار منظم برنامه جامع كاري و آموزشي كليه بخش هاي مركز به عنوان آموزشنامه

3.نياز سنجي آموزشي بخش هاي آموزشي

4.تدوين course plan براي گروه هاي فاقد آن

5.تدوين برنامه عملياتي معاونت آموزشي در سال 92

6.برگزاري كارگاه هاي آموزش پزشكي براي اعضاي هيات علمي

7.برگزاري كارگاه هاي آموزشي استاندارد بيمارستاني براي كارورزان

8.ارسال مقالات حيطه آموزش پزشكي بصورت ماهانه جهت اعضاي هيات علمي به پست الكترونيك

9.تهيه پمفلت هاي آموزشي در موضوعات رايج آموزش پزشكي

10.برگزاري كارگاههاي آموزشي دستياران جديد الورود در ماه اول ورود به بيمارستان

11.ابداع Electronic portfolio ويژه دستياران گروه داخلي

12.ارزشيابي منظم اعضاء هيات علمي توسط فراگيران

13.تهيه و تدوين log book براي گروه هاي آموزشي

14.ارزيابي فصلي پرونده هاي بيماران بستري در كليه بخش ها و ارائه آمار به كليه اعضاء هيات علمي

15.برقراري جلسات منظم شوراي آموزشي مركز بصورت ماهيانه

16.ارزشيابي محيط آموزش باليني دستياران مركز

17.اجراي طرح ارزيابي گزارش صبحگاهي و ارائه گزارش به روساي كليه بخش ها

18.همكاري در ارائه و انجام طرح هاي پژوهش در آموزش

19.مجهز سازي كليه درمانگاهاي مركز به كامپيوتر براي استفاده دستياران از سيستم هاي Pax, HIS براي پيگيري بيماران

20.جداسازي بايگاني پرونده هاي بيماران سرپائي مراجعه كننده به درمانگاه 

21.برقراري سيستم تايپ شرح عمل توسط دستياران كليه گروههاي جراحي

22.برقراري منظم جلسات mortality , morbidity آموزشي با حضور اعضاي هيات علمي و دستياران مركز

23.ارسال خلاصه پرونده هاي مربوط به هر پزشك بصورت روزانه به پست الكترونيك آنها

24.الكترونيكي كردن كليه اطلاعات مربوط به بيماران بستري

25.برگزاري كنفرانس هاي ماهيانه مركز

26.همكاري در برگزاري بازآموزي ها

27.برقراري جلسات منظم با دستياران ارشد همه گروه ها جهت ارزيابي و حل مشكلات آنها

28.برقراري جلسات ارزيابي بخش ها با كارآموزان

پيوندها