خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

چارت سازمانی

دكتر فرهاد زماني
رياست مركز

 

حراست

 

معاون آموزشی

 

مدیریت پرستاری

 

معاونت درمان

 

بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی

 

معاونت پژوهشی

 

دفتر بهبود کیفیت

 

مدیر مرکز

پيوندها